Logo добави задача всички задачи
Назад

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА АсистМи (АssistMe)

I. OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези Общи условия уреждат условията за ползване на онлайн платформа АсистМи (АssistMe) и правата и задълженията на Регистрираните ползватели и на Администратора при осъществяване на предлаганите посредством Платформата услуги. Чрез попълването на регистрационна форма и приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласявате и разбирате следното в неговата цялост:

 • Въведение

1. Онлайн платформата АсистМи („АсистМи”), ведно с прилежащия домейн/уебсайт с адрес: https://www.AssistMe.bg, мобилни приложения АssistMe, специфични допълнителни професионални апликации (PRO Apps), както всички други свързани услуги, уебсайтове, приложения и инструменти дават възможност за сключване на сделки чрез метода на търговското посредничество между Клиенти и Асистенти, които сделки имат за цел реализацията на широк набор от услуги във всички сфери от гражданския оборот, в рамките на закона и добрите нрави.

2. Платформата извършва посредническа дейност по осигуряване сключването на неограничен брой сделки за извършване на услуги, включително действия по:

 • регистрация на Клиенти и Асистенти;
 • попълване и листване на формуляри за заявки за задачи, услуги и оферти;
 • кореспонденция, респ. организиране на онлайн преговори и връзка между Регистрирани ползватели;
 • други технически действия по сключването на сделките чрез предоставяне на необходимия софтуер за обявяване и приемане на Задачи;
 • улесняване извършването на плащания между Клиентите и Асистентите;
 • възможност за реклама и допълнителни услуги за регистрирани Клиенти и Асистенти;
 • възможност за мнения, коментари, оценки и обратна връзка за регистрирани ползватели;
 • възможност за частичен преглед от нерегистрирани Ползватели на публикувани Задачи;
 • информация за тенденциите на пазара на услугите;
 • други.
 • Определения

3. За целите на настоящите Общи условия използваните в тях наименования с главна буква имат следните значения:

 • Платформата – платформата АсистМи ("AssistMe"), ведно с прилежащия домейн/ уебсайт с адрес: https://www.AssistMe.bg/, мобилни приложения АssistMe, специфични допълнителни професионални апликации (PRO Apps), както всички други свързани услуги, уебсайтове, приложения и инструменти;
 • Уебсайт – означава уебсайта на Платформата на адрес: https://www.AssistMe.bg;
 • Администратор – дружеството „АсистМи” ООД, ЕИК 205241361, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 4000, р-н Централен, бул. „Мария Луиза” № 6, вх. А, ет. 4, ап. 9-10;
 • Клиент – физическо дееспособно лице, навършило 18-годишна възраст, което въз основа на валидна и активна регистрация има правото да използва Услугите, предлагани от Платформата, включително да публикува Задачи за сключване на сделки с Асистенти под формата на Задачи, да преглежда предложенията на Асистентите в тяхната цялост, да приема отправените предложения, да получава данни за контакт с Асистента, да извършва плащания, да изразява мнение и да дава оценка относно изпълнението на Задачите, да прави коментари и др.;
 • Асистент – навършило 18-годишна възраст физическо дееспособно лице или юридическо лице, което въз основа на валидна и активна регистрация има правото да използва Услугите, предлагани от Платформата, включително да сключва Договори за търговско посредничество с Администратора, да преглежда публикуваните от Клиентите Задачи в тяхната цялост, да отправя предложения за изпълнението на Задачи, да получава данни за контакт с Клиента, да получава плащане/възнаграждение посредством предлаганите от Платформата способи, да изразява мнение, дава оценка, да прави коментари и др.;
 • Регистриран ползвател – общо наименование за регистрирани Клиенти и Асистенти, които използват Услугите, предлагани от Платформата;
 • Ползвател – общо наименование за всички лица, които посещават уебсайта на Платформата, включително Регистрирани ползватели и лица, които не са извършили регистрация в Платформата;
 • Услуги – услуги по извършване на търговско посредничество, предлагани на уебсайта на Платформата срещу Търговска комисионна, като и всички допълнителни услуги, достъпни за Регистрираните ползватели срещу заплащане на Допълнителни такси;
 • Задача – заявка/поръчка за конкретна услуга/задача срещу възнаграждение, публикувана от Клиента в Платформата;
 • Сделка – договор, сключен между Клиента и Асистента чрез търговското посредничество на Платформата АсистМи.
 • Цена – цената за труд/ възнаграждение за извършената работа, уговорена между Клиента и Асистента, която Клиентът е длъжен да плати чрез някой от методите за плащане заложени в настоящите Общи условия;
 • Възнаграждение – дължимото на Асистента възнаграждение след удръжка на Търговската комисионна и/или на други дължими Допълнителни такси и Разноски;
 • Търговска комисионна – дължимото на Администратора възнаграждение за извършеното търговско посредничество по сключване на Сделката, което се удържа от внесената от Клиента Цена.
 • Допълнителни такси – възнаграждения, вкл. абонаменти такси, дължими на Администратора от Клиенти и/или Асистенти за заявени от тях допълнителни услуги, предлагани от Платформата.
 • Разноски – всички допълнителни разходи, банкови такси, държавни и/или общински такси, такси за парични преводи и обработка на документи от небанкови институции, пощенски, куриерски такси и др., съпътстващи извършването на Услугите, предоставяни от Платформата.
 • Договор за посредничество – Договор за търговско посредничество по смисъла на чл. 49 - чл. 51 от Търговския закон, който се сключва между Асистент и Администратора.
 • Свързани лица – съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; работодател и работник/служител; лицата, едното от които участва в управлението на другото и/или на дружеството на другото; съдружниците; дружество и лице, което притежава дялове и/или акции, издадени в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е търговски представител на другото; лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните. „Контрол“ е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ): (i) притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или (ii) има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или (iii) има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или (iv) е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице. В случаите по точки (i), (ii), (iii) и (iv) към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на контролираните от него лица, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на друго контролирано от него лице.
 • Използване на лични данни

4. Администраторът на Платформата има качество на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Личните данни на Клиентите и на Асистентите, предоставени на Администратора при тяхната регистрация и/или при сключването на Договор за посредничество, ще бъдат използвани единствено за целите на извършване на регистрация в Платформата, за обработване на Договорите за посредничество, за изпълнение на съответните Услуги, за уведомяване за новини или нередности, свързани с работата на Платформата и с предоставяните през нея Услуги, както и с изпълнението от Администратора на неговите данъчно-счетоводни и отчетнически задължения. При съгласие на Регистрирания ползвател личните му данни могат да бъдат използвани и за изпращане на реклами и маркетингови съобщения. Личните данни на Регистрираните ползватели няма бъдат разкривани на трети лица или обработвани допълнително по начин, несъвместим с тези цели, освен в предвидените в нормативен акт случаи.

5. Сроковете за съхранение на личните данни зависят от конкретната цел, за която Администратора събира тези данни, и от наличието или липсата на законови изисквания по отношение на съхранението на някои от различните видове електронни изявления и документи. При всички положения Администраторът ще съхранява личните данни на Регистрираните ползватели само докато (а) те са необходими за постигане на съответната цел, за която са събрани; (б) докато Регистрираният ползвател оттегли своето съгласие, освен ако няма друго правно основание за обработването, и/или (в) до изтичането на законоустановените срокове за съхранение на документите, в които тези лични данни фигурират.

6. Съгласно приложимото законодателство за защита на данните, Регистрираният ползвател разполага със следните права:

 • право на достъп, коригиране или изтриване на неговите/нейните лични данни;
 • право да поиска ограничаване на обработването на неговите/нейните лични данни или да възрази срещу тяхното обработване;
 • право да поиска прехвърлянето на неговите/нейните лични данни към трето лице(право на преносимост на данните), при определени обстоятелства;
 • ако обработването на лични данни се основава на неговите/нейните съгласие, Регистрираният ползвател има право да оттегли своето съгласие, без това да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му;
 • право на жалба до компетентния надзорен орган. В Р. България този надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.

7. Регистрираният ползвател има възможност да упражни своите права, като се свърже с Администратора на посочените в уебсайта на Платформата контакти. Администраторът ще окаже необходимото съдействие и ще укаже на Регистрирания ползвател каква информация следва да му бъде предоставена, за да може да реагира на съответното искане. Всеки Регистриран ползвател може да получи повече информация относно Политиката на поверителност на Администратора на следния линк: свържете се с нас

 • Използване на бисквитки

8. Уебсайтът на Платформата използва бисквитки с цел подобряване на неговата ефективност и на предоставяните в него информация и Услуги. Някои секции от уебсайта също така могат да използват бисквитки, позволяващи на Администратора да научи повече за предпочитанията на съответния Ползвател и да предложи персонализирани Услуги.

9. Обикновено браузърите имат вградени настройки по подразбиране по отношение на бисквитките и защитата на данните. Тези настройки предвиждат различни степени на приемане на бисквитки, период на валидност и автоматично изтриване след посещение на уебсайта.

10. При все това, ако Ползвателят не желае да получава бисквитки от уебсайта на Платформата или желае да ги ограничи, той/тя може да постигне това, като избере друга конфигурация на настройките на своя браузър. В повечето случаи Ползвателят има възможност да конфигурира своя браузър така, че да бъде предоставян избор бисквитките да бъдат приемани или отказвани всеки път преди те да бъдат съхранени на съответното устройство. Предпочитанията относно бисквитките обикновено могат да бъдат променяни в менюто „настройки” или „опции” на браузъра, а упътвания за това могат да бъдат намерени в менюто„помощ” и/или „въпроси и отговори” на браузъра.

11. В случай че Ползвателят на уебсайта на Платформата блокира или ограничи бисквитките, някои от страниците на уебсайта могат да не бъдат показвани правилно и/или изобщо да не функционират. Администраторът не носи отговорност за каквито и да е било последици, свързани с намалената функционалност на неговите услуги, произтичаща от невъзможност да съхранява или обработва бисквитки, които Ползвателят е блокирал или ограничил. Всеки Ползвател може да получи повече информация относно Политиката за бисквитки на Администратора на следния линк: свържете се с нас

 • Права на интелектуална собственост

12. Търговско дружество “АсистМи” ООД с ЕИК 205241361, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, р-н Централен, бул. „Мария Луиза” № 6, вх. А, ет. 4, ап. 9-10, е единствен и изключителен притежател на всички права на интелектуална собственост върху Платформата AssistMe, Inc ("AssisteMe"), прилежащия домейн/ уебсайт с адрес: https://www.AssistMe.bg/, мобилни приложения АssistMe, специфични допълнителни професионални (PRO Apps), включително, но не само техния дизайн, търговски марки, инструменти, кодове, HTML, файлове, документация, инструкции, текстове, данни, звуци, снимки, аудиовизуални произведения, графика, лога, имена, икони на бутони, изображения, концепции, технология, организация, теми и всички други материали наричани за краткост по долу „Защитено съдържание”), които могат да бъдат предмет на права върху интелектуална собственост съгласно Закона за авторското право и сродните му права, както и съгласно приложимите Европейски и Международни правила и норми.

13. Всички гореописани елементи са обект на авторско право и интелектуална собственост, закриляни по силата на приложимото българско и международно законодателство. Ползвателите има правото да използват Платформата, уебсайта на Платформата и тяхното съдържание единствено за тяхна лична употреба. Ползвателите нямат право да възпроизвеждат, разпространяват, показват, изпълняват, предоставят на трети лица, променят, съхраняват за последваща употреба или използват по какъвто и да е начин Защитеното съдържание без предварително писмено съгласие на Администратора.

14. Без предварителното писмено съгласие на Администратора Ползвателите нямат право да съхраняват страници или части от страници и/или да правят моментни снимки на Платформата, уебсайта на Платформата или на техни елементи, независимо от формата, в която се извършва това съхраняване. Предоставената възможност за ползване на Платформата от Регистрирани ползватели не представлява разрешение или лицензия за същите да ползват търговските марки, лога, символи и друго Защитено съдържание, поместени в нея.

15. В случай че Регистрирани ползватели на Платформата разположат или изпратят свое собствено съдържание в Платформата, същите се съгласяват и предоставят на Администратора правото да използва по своя преценка това съдържание и всички графични изображения, свързани с него.

 • Ограничаване на отговорността

16. Администраторът не носи отговорност за:

 • Верността и актуалността на данните, публикувани от Клиенти и/или Асистенти в техните регистрационни формуляри;
 • добросъвестното поведение на Ползвателите и достоверността на техни изявления, твърдения или констатации;
 • съдържанието на Задачите, вкл. предмета, описанието и индивидуализацията на конкретната Задача, в т.ч обеми, площи, критерии за изпълнение, цени, срокове, допълнителни искания и други договорки или претенции;
 • евентуални несъответствия и/или законова отговорност по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на сключените Сделки от Клиентите чрез Платформата, както и ако условия или цени, обявени в Платформата от Асистентите, се окажат грешни или подвеждащи;
 • професионалната квалификация на Асистентите, способността на същите да изпълнят конкретна Задача, както и за платежоспособността на Клиентите;
 • забава и/или неизпълнение на поставената Задача, неявяване на Клиента и/или на Асистента;
 • спорове относно цени, качество, количество на изпълненото, както и по отношение на гаранционни условия, дефекти, недостатъци, вкл. скрити такива;
 • качеството, съответствието и наличността на материалите, продуктите и услугите, влагани и/или предлагани от Асистентите;
 • претърпени злополуки и имуществени вреди от Клиенти, от Асистенти или от трети лица, вкл. общински или държани органи, възникнали при изпълнение на конкретните Задачи;
 • наложени на Клиенти и/или на Асистенти парични глоби и санкции или присъдени парични обезщетения за вреди във връзка с нарушения на българското законодателство;
 • вреди, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Платформата, независещи от екипа на Администратора;
 • действия и/или бездействие на Регистрираните ползватели, довели до противоправно придобиване и/или злоупотреба от трети лица на/с техните профилни данни, потребителско име, пароли, банкови данни, лични данни;
 • злоупотреби с профила на Регистриран ползвател, респ. неправомерно ползването на Платформата от Свързани лица с Регистрирания ползвателя и/или трети лица, вкл. В случай че Регистрираният ползвател не е присъствал лично или е забравил профила си логнат на компютър, или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне профила му да бъде ползван от други лица освен лично от него;
 • наличие на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Администратора.

17. Администраторът не е длъжен да контролира начина, по който Клиентите и/или Асистентите използват Платформата и не носи отговорност за тяхното поведение или отношенията им с други Регистрирани ползватели.

18. Администраторът не носи отговорност в случай на обидни, нецензурни, неприлични, дискриминационни изявления, вкл. на религиозна, полова, расова основа и/или противоречащи на добрите нрави съобщения, публикувани или разпространявани от Ползватели посредством Платформата. При все това, при констатиране на такива съобщения Администраторът и неговите служители могат, по свое усмотрение и без да дължат обезщетение, да изтрият тези съобщения, да забранят достъпа до Платформата на съответния Регистриран ползвател и да изтрият неговия акаунт. Администраторът има същите права и при установяване други противоправни действия от страна на Ползватели и/или при наличие на обявени задача/и, чиито предмет изцяло и/или частично противоречи на закона и/или на добрите нрави, подлежи на наказателно преследване и/или подбужда към извършване на престъпление по смисъла на българското законодателство. В последните случаи, Администраторът сезира и компетентните репресивни органи.

19. Администраторът може да поставя на страниците на уебсайта на Платформата и линкове и рекламни банери към уебсайтове на своите партньори, търговци, рекламодатели и други трети лица. Тези уебсайтове се намират извън контрола на Администратора. Последният не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на такива уебсайтове, като Ползвателите следва да се запознаят с (и да спазват) правилата за ползване на съответното трето лице – собственик на уебсайта.

20. Администраторът не гарантира непрекъснатост на функционирането на Платформата. Администраторът има право да извършва по своя преценка профилактика и техническа поддръжка на всички елементи от Платформата като преустановява достъпа на Ползвателите до Платформата без предупреждение за необходимото за целта време.

 • Решаване на спорове. Приложимо право

21. Настоящите Общи условия се подчиняват на разпоредбите на действащото българско законодателство.

22. Платформата осъществява дейност като търговски посредник по смисъла на чл. 49 от ТЗ и не носи отговорност за възникнали спорове между Клиенти и Асистенти по изпълнението на сключените между тях Сделки.

23. Асистентите са независими доставчици на услуги, които нямат качеството на Свързани лица с Администратора или на служители на Администратора. Всички спорове, претенции по изпълнението на Сделките и плащанията, рекламации за гаранционни дефекти и др. подобни следва да бъдат предявявани от Клиента директно пред Асистента, извършил конкретните услуги по Сделката, или от Асистента директно пред Клиента, в зависимост от случая.

24. Евентуалните спорове, възникнали между Администратора, Асистентите и/или Клиентите, които не могат да бъдат разрешени по взаимно съгласие, вкл. по реда на предходната точка, ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища, без това да нарушава правата на Клиентите - потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 • Действие, изменение и допълнение на Общите условия

25. Чрез отбелязването на съответната отметка при регистрацията си в Платформата Регистрираните ползватели дават своето съгласие за прилагането на тези Общи условия в тяхната цялост и потвърждават, че са прочели заложените в тях правила и се задължават да ги спазват.

26. Администраторът си запазва правото да актуализира и променя периодично настоящите Общи условия. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта на Платформата. При извършване на съществени изменения и/или допълнения на Общите условия, Администраторът уведомява Регистрираните ползватели, като им предоставя едноседмичен срок за запознаване с промените, през който срок същите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Администратора, че не приемат направените изменения и/или допълнения. В такъв случай, всеки Регистриран ползвател може да се откаже от регистрацията си в Платформата, без да посочва причина за това и без да дължи обезщетения или неустойки, като отказът ще влезе в сила незабавно. В случай че Регистрираният ползвател не възрази изрично в едноседмичния срок, ще се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

 • Обратна връзка

27. Даването и получаването на обратна връзка е съществен елемент от работния процес на Платформата, с оглед на което всички Регистрирани ползватели имат възможност да задават въпроси, да публикуват мнения, оценки и предложения относно функционалността на Платформата, работата на Асистентите или други коментари на следния линк: свържете се с нас

28. Обратната връзка се извършва чрез попълването онлайн на формуляр за запитване и натискане на бутон "Изпрати". Служителите на Администратора ще се постараят да отговарят в най- кратки срокове.

29. Обратната връзка следва да бъде използвана с необходимата етика, съгласно т. 18 по - горе от настоящите Общи условия, като Администраторът си запазва възможността едностранно да приложи правата си по цитираната точка.

 • Данни за контакт с Администратора

30. Актуалните данни за контакт с Администратора са публикувани на уебсайта на Платформата.

II. ПРЕДМЕТ

1. Платформа АсистМи подпомага, улеснява и предоставя на всички Клиенти и Асистенти, които разполагат с валиден и активен профил и са Регистрирани ползватели, възможност да общуват помежду си (да обявяват/добавят Задачи, да приемат Задачи, да уточняват детайли по конкретната Задача, да извършват и получават плащания) с цел сключването на Сделки и изпълнението на определени Задачи в сферата на услугите.

2. Платформата действа като търговски онлайн посредник, с оглед на което фактическите и правни действия, които са необходими за действително сключването на търговска Сделка по дадена Задача, в т.ч. конкретното съдържание на Сделката, нейното изменение и/или допълнение, последващ отказ от Сделката, както и действията по изпълнението на конкретна Сделка, зависят изцяло от волята на Клиентите и Асистентите и не влизат в задълженията на Администратора на Платформата.

3. Ползването на Платформата е възмездно и се извършва срещу заплащане на Търговска комисионна от страна на Асистента, чрез извършване на процентна удръжка от Цената, платена от Клиента за всяка една успешно сключена и изпълнена Сделка. За избягване на съмнение, Възнаграждението на Асистента се сформира като разлика между платената от Клиента Цена и дължимата на Администратора Търговска комисионна.

4. Размерът на Цената се определя от Клиента в неговата Задача. Цената определена от Клиента следва да включва единствено стойността/ размера на сумата, която Клиента е готов да заплати за положения от Асистента труд.

5. Размерът на Търговската комисионна се определя в индивидуалните Договори за търговско посредничество, сключени между Администратора и Асистентите.

6. Всяко одобрение от страна на Клиента на желаещ да изпълни конкретна Задача Асистент ще бъде считано за успешно извършено посредничество по сключване на Сделка между Клиента и Асистента. Клиентът и Асистентът са длъжни да търсят изпълнението на Сделката добросъвестно, навременно, ефективно и качествено, при договорените условия, срокове и на определената цена.

7. Платформата може да предлага допълнителни услуги за Асистенти, срещу заплащането на Допълнителни такси от тяхна страна. Регистрираните Асистенти могат да получат информация относно видовете допълнителни услуги и ценовата листа за Допълнителните такси в уебсайта на Платформата. Администраторът има право да променя, съответно да актуализира списъка с допълнителните услуги и съответните Допълнителни такси, като изменението влиза в сила на датата на публикуването му в уебсайта на Платформата. Таксите се удържат от Цената за сметка на Възнаграждението на Асистента по реда на т. II.3 по-горе.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ КЛИЕНТИ

 • Регистрация и достъп до Платформата

1. За да използва Платформата, Клиентът следва да бъде регистриран в нея. Регистрацията е безплатна и доброволна и се извършва посредством попълването на полетата на регистрационната форма, предвидена в уебсайта на Платформата. Попълването на всички полета е задължително. Клиентът следва задължително да отбележи запознаването, приемането и съгласието си с настоящите Общи условия, с Политиката на поверителност и с Политиката за бисквитите по начина, указан в уебсайта.

2. След завършването на регистрацията, за Клиента автоматично се създава потребителски профил, който е достъпен по всяко време след неговото активиране и позволява проследяване от Клиента на неговите активни Задачи и/или добавяне на нови Задачи.

3. При регистрацията си Клиентът е длъжен да въведе актуални и точни данни за своята самоличност, адрес и контакти, като задължително е попълването на валиден адрес на електронна поща. Последният е съществен за потвърждение на регистрацията от страна на Администратора, както и за активиране на потребителския профил на Клиента.

4. Клиентът е длъжен също така да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура, разписка и/или други данъчно-счетоводни документи в съответствие с действащото българско законодателство.

5. Администраторът не носи отговорност за неизпълнение на която и да е Задача, публикувана от Клиента, В случай че въведените при регистрацията данни на Клиента са неактуални, непълни или неточни.

6. Клиентът има право да променя регистрираните от него данни и е длъжен да ги актуализира своевременно при настъпила промяна в тях. Промяната на данните не засяга Задачи в процес на изпълнение, които вече са потвърдени в Платформата и които ще бъдат изпълнени съгласно данните, валидни към датата на потвърждаване на Задачата, освен ако тези промени са съществени и засягат пряко изпълнението на Задачата.

7. Клиентът няма право да предоставя достъп до своя потребителски профил на трети лица. Клиентът е длъжен да пази поверителността на паролата за достъп, генерирана от Платформата. В случай че Клиентът узнае, че трето лице е получило достъп до неговия профил, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми за това Администратора. Всички изявления и поръчки, направени от което и да е лице посредством профила на Клиента, ще се считат за направени от Клиента.

 • Ползване на Услугите

8. Клиентът следва да бъде физическо дееспособно лице, навършило 18-годишна възраст, което е в състояние да поема задължения и да носи отговорност, вкл. да разполага и да борави с платежни инструменти.

9. Клиентите, въз основа на своята валидна и активна регистрация, могат да ползват всички Услуги, предлагани от Платформата (да публикуват Задачи, да търсят Асистенти, да извършват плащания, да дават и да получават обратна връзка, да публикуват мнения, предложения и др.) директно на Уебсайта на Платформата и/или чрез мобилен телефон.

10. В случай че Клиентът среща затруднения при използването на Услугите или ако има въпроси или забележки относно Платформата, Клиентът може да се обърне към Администратора на обявените в уебсайта на Платформата данни за контакт.

11. Клиенти, които публикуват Задачи и ползват Услугите на Платформата редовно могат да получават търговски отстъпки съгласно ценовата политика на Администратора и според техния рейтинг. Такива Клиенти могат да бъдат обслужвани от Асистенти преференциално, при наличие на голям брой Задачи от една категория и в близък ценови диапазон, публикувани едновременно от различни Клиенти.

12. Клиентът е длъжен да се грижи за интернет свързаността, захранването с електричество, конфигурацията и експлоатационните качества на своето крайно устройство и за актуализирането на необходимия софтуер. Услугите на Администратора не включват предоставяне на интернет свързаност и крайно устройство.

13. Администраторът не носи отговорност за претърпени злополуки и имуществени вреди за Клиента, възникнали при изпълнението на Задачата. Администраторът не отговаря за организацията на работата на Асистентите, нито за тяхното поведение при изпълнение на Задачите.

14. Администраторът не носи отговорност за невярно декларирани данни и/или умишлено затаена истина по отношение на възрастта на Клиента, неговата дееспособност, както и за неговата платежоспособност.

 • Публикуване на Задача

15. За да публикува конкретна Задача, Клиентът следва да попълни стандартен формуляр, наличен за тази цел в Платформата. Задължение на Клиента е да избере съответната категория услуги, които желае да получи, да постави заглавие на Задачата, да посочи параметрите на конкретната Задача в детайли по вид, обем, количества, срокове за изпълнение и други характеристики, както и да определи Цена. Клиентът активира Задачата, която се визуализира на Уебсайта, чрез основни компоненти : категория/предмет, цена и местоположение.

16. Клиентът е длъжен да прегледа информацията в Задачата, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът има право да отмени, допълни или промени публикувана Задача преди приемането/потвърждаването й от Асистент. Клиентът е длъжен да одобри избрания от него Асистент за изпълнение на поставената Задача. Клиентът не може да променя параметрите на потвърдена Задача, докато трае изпълнението й, без изричното съгласие на Асистента.

 • Цена. Условия за плащане

17. Цената на всяка една Задача, съставлява размера на сумата, която Клиентът е готов да заплати на Асистента за извършената от него работа/ за положения труд при изпълнението на Задачата. Цената на всяка една Задача съставлява размера на сумата, която Клиентът е готов да заплати за изпълнението й. Цената, посочена от Клиента, не включва: всички такси и/или разноски, и/или разходи ( в т.ч. за заплащане на услуги предоставяни от трети лица, за закупуване на стоки, консумативи, продукти от първа необходимост, материали и др.) свързани с изпълнението на конкретната Задача. Заплащането на тези такси и/или разноски, и/или разходи се извършва по начин уговорен между Клиента и Асистента, без участието на Платформата!

18. Цената се заплаща от Клиента в пълен размер, срок до 24 часа, считано от датата на извършеното от Клиента одобрение на желаещ да изпълни Задачата Асистент.

19. Цената се заплаща по сметка на Администратора по реда на преходната точка или в брой, като Клиентът за разполага със следните методи за плащане:

 • Плащане с карта чрез БОРИКА –едва след потвърждение от системата на Борика за получената сума плащането ще бъде прието като извършено.
 • Плащане чрез E-pay – при избор на тази опция Клиентът ще бъде пренасочен към системата на E-pay, където ще може да извърши необходимата транзакция. Едва след потвърждение от системата на E-pay за получената сума плащането ще бъде прието като извършено;
 • Плащане в брой директно на Асистента.

20. Всички разноски по извършваните от Клиента плащания са за негова сметка.

 • Право на отказ

21. Правото на отказ е приложимо само за Клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП),

22. Клиентът има право да упражни правото си на отказ съгласно ЗЗП от сключена Сделка с Асистент (потвърдена от Асистент и одобрена от Клиент Задача), без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение или договорна неустойка. Правото на отказ се упражнява от Клиента при спазване на следните условия:

 • Срокът, в който отказът следва да бъде направен, е 14 (четиринадесет) дни от датата на одобрението от Клиента на желаещ да изпълни Задачата Асистент;
 • Преди изтичането на горепосочения срок Клиентът следва да уведоми Администратора за решението си да се откаже от Задачата в писмен вид, като формулира изявление за отказ в подходящ писмен вид и изпрати това изявление за отказ по електронна поща на адрес: assistme.bg@gmail.com, като посочи изрично своето име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, както и банковата сметка и титуляр, по която Администраторът следва да възстанови платената цена;

23. Администраторът изпраща до Клиента потвърждение за получаването на отказа без неоснователно забавяне, по посочения от Клиента адрес на електронна поща или по друг начин на комуникация.

24. При изпълнение на горните условия Администраторът ще възстанови на Клиента платената цена срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на уведомлението за отказ от Сделката му с Асистента, по посочената от Клиента банкова сметка.

 • Ограничения на правото на отказ

25. На основание чл. 57 във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 11 от Закона за защита на потребителите, Клиентът няма право на отказ за следните видове Сделки, уговорени с Асистентите:

 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Асистента;
 • за доставка на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Асистента и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при които Клиентът изрично е поискал от Асистента да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Асистентът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако Сделката предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 • за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
 • Потвърждаване на изпълнението

26. Клиентът е длъжен да потвърди или да възрази срещу успешното изпълнение на Задачата от страна на Асистента. За целта, Клиентът получава от Администратора директно в потребителския си профил в Платформата и/или по имейл съобщение и/или линк с информация, че Асистентът е изпълнил неговата Задача. За да потвърди или възрази срещу успешното изпълнение на Задачата, Клиентът следва да кликне върху съответния бутон, предвиден за тази цел в Платформата.

27. В случай че Клиентът възрази срещу успешното изпълнение от Асистента на поставената Задача, Администраторът има право да се свърже с Клиента, за да получи конкретна информация относно неговите съображения, довели до възражението.

28. В случай че Клиентът не възрази срещу успешното изпълнение на Задачата в срок до 48 часа, считано от момента на получаването на съобщението по т. III.26 по-горе, или ако в случай на възражение Клиентът не предостави информация на Администратора по предходната т. III.27 в срок до 7 (седем) календарни дни след искането за това, Задачата ще се счита за успешно изпълнена от Асистента и потвърдена от Клиента. Потвърждаването на успешното изпълнение на Задачата от Клиента е достатъчно основание за изплащане на съответното Възнаграждение на Асистента.

 • Други задължения на Клиента

29. Клиентът може да разглежда и използва Уебсайта, Платформата и тяхното съдържание единствено за лична употреба.

30. Клиентът няма право да използва Платформата по какъвто и да е начин, който може да причини вреди на Платформата, да затрудни, да заблуди или да наруши правата на останалите Ползватели на Платформата или на уебсайта на Платформата, да измени или да премахне цялото или част от съдържанието на Платформата или на уебсайта на Платформата или по друг начин да увреди или да окаже неблагоприятно влияние върху функционирането и достъпността на Платформата или на уебсайта на Платформата.

31. Клиентът няма право да заобикаля мерките за техническа защита на Платформата, да използва Платформата за разпространяване на компютърни вируси, троянски коне, шпионски софтуер или друг вид зловреден софтуер, както и за извършването на каквито и да е противозаконни действия.

32. Клиентът също така няма право да използва автоматизирани системи за изтегляне (download) на каквато и да било информация от Платформата или от уебсайта на Платформата, да претоварва умишлено Платформата с фиктивни Задачи или друга информация (flood) или без изрично разрешение на Администратора да ползва моментни снимки (screenshots) на Платформата или на уебсайта на Платформата.

 • Прекратяване на регистрацията на Клиента

33. Регистрацията може да бъде прекратена и потребителският профил може да бъде изтрит по инициатива на Клиента по всяко време, след като всички сключени от Клиента Сделки бъдат изпълнени.

34. Администраторът си запазва правото да прекрати едностранно и без предизвестие регистрацията на Клиента и да изтрие потребителския профил В случай че Клиентът наруши настоящите Общи условия или извърши каквито и да е незаконосъобразни или увреждащи действия в Платформата

35. Регистрацията може да се прекратява и в следните случаи:

 • В случай че Клиентът чрез свои действие или бездействие възпрепятства неоснователно изпълнението на сключена Сделка, респ. не заплаща обявената от него Цена, вреди на работата на Администратора и/или на неговото добро име и имидж;
 • при систематичен отказ от публикувани от него и потвърдени от Асистентите Задачи;
 • В случай че Клиентът извършва действия, респ. публикува Задача/и, чиито предмет изцяло и/или частично противоречи на закона и/или на добрите нрави, подлежи на наказателно преследване и/или подбужда към извършване на престъпление по смисъла на българското законодателство;
 • при оттегляне на съгласието на Клиента за обработване на личните му данни.

36. Администраторът не дължи обезщетение на Клиента при прекратяване на регистрацията на Клиента по негова инициатива или поради негови действия или бездействия.

37. Администраторът има право да откаже повторна регистрация на всеки Клиент, първоначалната регистрация на когото е била прекратена поради нарушаване на тези Общи условия и/или поради нарушаване на приложимото законодателство.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ АСИСТЕНТИ

 • Регистрация и достъп до Платформата

1. За да използва Платформата, Асистентът е длъжен:

 • да бъде физическо дееспособно лице, навършило 18-годишна възраст, което има право да сключва договори, респ. да поема задължения и да носи договорна отговорност, вкл. да разполага и борави с документация и платежни инструменти;
 • да притежава необходимите умения, професионална квалификация (дипломи, лицензии, специализации, сертификати за преминати курсове и обучения и др,) и опит в изпълнението на избраните от него Задачи;
 • В случай че Асистентът е юридическо лице, то същото следва да бъде надлежно учредено и регистрирано съгласно действащото законодателство, с непреустановени права да упражнява търговска дейност, притежаващо съответните разрешителни, лицензи, данъчни регистрации и квалифициран персонал, нужни за изпълнението на поетите Задачи;
 • да бъде регистриран в Уебсайта;
 • да сключи Договор за търговско посредничество с Администратора.

С извършването на регистрацията си в Платформата Асистентът декларира и потвърждава, че отговаря на горепосочените условия.

2. Регистрацията е безплатна и доброволна и се извършва посредством попълването на полетата на регистрационната форма, предвидена в уебсайта на Платформата. Попълването на всички полета е задължително. Асистентът следва задължително да отбележи запознаването, приемането и съгласието с настоящите Общи условия, Политиката на поверителност и Политиката за бисквитите по начина, указан в уебсайта.

3. При регистрацията си, Асистентът е длъжен да въведе актуални и точни данни за своята самоличност, адрес и контакти, като задължително е попълването на валиден адрес на електронна поща. Последният е съществен за потвърждение на регистрацията от страна на Администратора, както и за активиране на потребителския профил.

4. Асистентът е длъжен също така да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура, разписка и/или други данъчно-счетоводни документи в съответствие с действащото българско законодателство. Асистентът се задължава да актуализира незабавно предоставените от него данни при настъпили промени в тях.

5. Асистентът няма право да предоставя достъп до своя потребителски профил на трети лица. Асистентът е длъжен да пази поверителността на паролата за достъп, генерирана от Платформата. В случай че Асистентът узнае, че трето лице е получило достъп до неговия профил, Асистентът е длъжен незабавно да уведоми за това Администратора. Всички изявления и действия, направени от което и да е лице посредством профила на Асистента, ще се считат за направени от Асистента.

6. Администраторът не носи отговорност за претърпени злополуки и имуществени вреди за Асистента, възникнали при изпълнение на Задачите. Администраторът не отговаря за организацията на работата на Асистента и за поведението на Клиентите при изпълнение на Задачата от Асистента.

7. Администраторът не носи отговорност при невярно декларирани данни и/или умишлено затаена истина по отношение на възрастта на Асистента, неговата дееспособност, неговите качества, умения, квалификации или опит в сферата на поетата Задача.

 • Сключване на Договор за посредничество

8. Асистентите, желаещите да използват услугите на Платформата, сключват стандартен Договор за търговско посредничество в електронен вид. За целта всеки Асистент е длъжен:

 • да следва инструкциите в Платформата за попълване на Договора за търговско посредничество и да попълни коректно и изцяло всички изискуеми полета в генерирания от Платформата формуляр.
 • да подпише Договора за търговско посредничество посредством генерирания от Платформата електронен подпис.
 • да предостави подписания Договор за посредничество на Администратора по указания в Платформата начин.

9. В отношенията си с Асистента при използване на потребителското пространство, Администратора ще се идентифицира като автор/титуляр на изпращаните от него електронни документи посредством използването на квалифициран електронен подпис.

10. В отношенията си с Администратора при използване на потребителското си пространство, Асистентът ще се идентифицира с въвеждането на своите потребителско име и парола, даващи му достъп до Потребителския профил, и с генериран от Платформата уникален идентификационен код. На основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис (последна редакция, ДВ бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 31.12.2018 г., бр. 58 от 23.07.2019 г., в сила от 1.10.2020) Асистентът се съгласява изрично, че в отношенията му с Администратора Асистентът ще признава стойността на въвеждането на потребителско име, парола и идентификационен код като електронен подпис, установяващ самоличността на Асистента, и съответно като саморъчен подпис на Асистента, определящ го като автор на електронните документи, изпращани от неговото Потребителско пространство до Администратора.

11. Обменът на документи във връзка с Договора за посредничеството ще бъде обичайно в електронен вид и ще се осъществява посредством профила на Асистента в Платформата. За избягване на всякакво съмнение, всеки електронен документ, изпратен от Администратора на Асистента чрез профила му в Платформата и/или имейл ще се счита за валидно получен от Асистента в момента на постъпването му в Платформата, без да е необходимо изрично потвърждение за получаване от страна на Асистента.

12. По изключение, при изрично съгласие между Асистента и Администратора, същите могат да сключат конкретен Договор за посредничество и на хартиен носител.

13. Асистентът използва Услугите на Платформата съгласно уговореното в Договора за търговско посредничество, настоящите Общи условия и действащото законодателство в Р. България.

14. Договорът за търговско посредничество и ползването на Услугите на Платформата е безсрочен и се прекратява съгласно предвиденото в тези Общи условия или в специалните условия на конкретния Договор.

 • Приемане на Задачата

15. Асистентът, въз основа на валидна и активна регистрация и сключен Договор за търговско посредничество, получава пълен достъп до съдържанието на обявените Задачи и правото да ги приема.

16. При заявяване на интерес относно конкретна Задача, Асистентът се отбелязва/активира като потенциален неин изпълнител, в очакване на одобрение от страна на Клиента. Изпълнението на Задачата ще се активира единствено при изрично одобрение на Асистента от страна на Клиента. Платформата осигурява възможност за онлайн чат между Асистента и Клиента за уточняване на допълнителни детайли и разходи във връзка с изпълнението на Задачата. Платформата и/или Администраторът не участват и не са страна в преговорите между Клиенти и Асистенти.

 • Възнаграждение на Асистента. Търговска комисионна на Администратора.

17. За всяка успешно реализирана Сделка и съответно за осъщественото от Платформата посредничество, Асистентът дължи на Администратора Търговска комисионна в размери и при условията на сключения Договор за търговско посредничество. Търговската комисионна се изчислява като процент върху платената от Клиента Цена за Сделката.

В случай че Асистентът се е абонирал за допълнителни услуги, предоставяни чрез Платформата, Асистентът дължи заплащане на Допълнителни такси съгласно ценовата листа, съставляваща приложение към договора за посредничество.

18. Плащането на Търговската комисионна и дължимите Допълнителни такси се извършва посредством удържането им от размера на платената от Клиента Цена за всяка една Задача. За извършеното плащане Администраторът издава на Асистента съответна фактура.

19. Дължимото на Асистента Възнаграждение се формира като разликата между платената от Клиента Цена и направените от Асистента удръжки за Търговска комисионна и Допълнителни такси с включен ДДС.

Възнаграждението се изчислява от Администратора в края на всеки 30 (тридесет) дневен период в изготвена от Администратора справка, в която се включват всички успешно изпълнени от Асистента и потвърдени от съответните Клиенти Задачи за периода. В случай че към момента на издаване на справката изпълнението на дадена Задача не е потвърдено от Клиента, Възнаграждението за нея се включва в справката за периода, през който е получено съответното потвърждение.

20. Плащането на дължимите на Асистента суми съгласно изготвената от Администратора справка се извършва от Администратора веднъж месечно, в срок до 3 (три) работни дни след датата на генериране на справката.

21. Всички плащания от Администратора към Асистента се извършват по банков път, чрез Е-pay по сметката на Асистента. В случай че Асистентът желае сумите да му бъдат превеждани по банкова сметка извън E-pay, съответните банкови такси и евентуални други Разноски ще бъдат за сметка на Асистента и ще бъдат удържани от дължимото му възнаграждение.

22. Асистентът може във всеки един момент да се информира чрез профила си в Платформата за баланса по своята сметка. В случай че Асистентът желае да получи справка за изчисляване на неговото Възнаграждение и съответно заплащане на това Възнаграждение с периодичност, по-кратка от 30 (тридесет) дни, Асистентът дължи на Администратора Допълнителна такса съгласно ценовата листа, съставляваща приложение към договора за посредничество.

23. В случай че при изпълнение на дадена Сделка Асистентът получи плащане в брой директно от Клиента, Асистентът е длъжен незабавно да уведоми Администратора за това и да заплати съответната Търговска комисионна на Администратора. Плащането се извършва въз основа на издадена от Администратора фактура, по посочената във фактурата банкова сметка. Администраторът има също така право да изисква от Асистента плащане на Търговска комисионна за всяко плащане на Цена в брой, за което е узнал без да е уведомен изрично от Асистента, както и има право да прихване вземанията си, ведно с начислена лихва за забава, от размера на което и да е от настоящите или бъдещи плащания към Асистента за други изпълнени Задачи.

24. Асистентите отговарят изцяло за своевременното деклариране и заплащане на данъци и осигуровки за полученото от тях Възнаграждение, респ. за спазването на всички разпоредби на данъчно-осигурителното законодателство. Администраторът не е длъжен да следи и извършва проверки за спазването от Асистентите на техните данъчно-осигурителни задължения.

25. Всички Разноски, свързани с изпълнението на Задачите и за извършване на плащанията в полза на Асистент, са за сметка на Асистента.

 • Прекратяване на регистрацията на Асистента.

26. Регистрацията на Асистента може да бъде прекратена и потребителският профил може да бъде изтрит по инициатива на Асистента по всяко време, след изпълнение на сключените от него Сделки и заплащане на всички дължими суми на Администратора.

27. Администраторът си запазва правото да прекрати едностранно и без предизвестие регистрацията на Асистента и да изтрие потребителския му профил В случай че Асистентът наруши настоящите Общи условия или извърши каквито и да е незаконосъобразни или увреждащи действия в Платформата.

28. Регистрацията може да бъде прекратена от Администратора и в следните случаи:

 • В случай че Асистентът чрез свои действия или бездействие, възпрепятства неоснователно изпълнението на сключените от него Сделки и вреди на работата на Администратора и/или на неговото добро име и имидж;
 • нисък рейтинг на профила на Асистента, систематични отрицателни мнения, отзиви и оценки от страна на Клиенти относно Работата на Асистента;
 • липса на опит, умения и/или квалификация за изпълнението на Задачите, които Асистента е декларирал, че ще поема, или неизпълнение на други изисквания за валидна регистрация в Платформата;
 • системно приемане на плащания на Цена в брой от Клиентите без знанието на Администратора;
 • при оттегляне на съгласието на Асистента за обработване на личните му данни.

29. Прекратяването на регистрацията води до автоматично прекратяване на сключения Договор за посредничество с конкретния Асистент.

30. Администраторът не дължи обезщетение на Асистента при прекратяването на регистрацията му в Платформата.

31. Администраторът има право да откаже повторна регистрация на всеки Асистент, първоначалната регистрация на когото е била прекратена поради нарушаване на тези Общи условия и/или на приложимото законодателство или поради наличие на някое от основанията по т. IV.28 по-горе.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Администраторът има правото да използва предоставените от Регистрираните ползватели, в техните регистрационни формуляри телефонни номера, пощенски адреси, адреси на електронна поща или др., с цел размяна на кореспонденция и връзка с Регистрираните ползватели. Отправените до тези адреси съобщения ще се считат за получени с постъпването им в електронната поща на Регистрирания ползвател, съответно с доставката им по куриер, без да е необходимо изрично потвърждение за това. Последното е валидно и В случай че Регистриран ползвател пропусне да уведоми Администратора за изменение на предоставените данни или не го направи своевременно.

2. Администраторът може по всяко време, временно или постоянно, да променя или да прекъсва функционирането на Платформата с цел извършване на техническа поддръжка и/или подобрения, и/или промени. Администраторът не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или разходи, причинени от прекъсвания, прекратяване на ползването или неточност на съдържанието на Платформата, освен ако те са резултат от конкретни действия или бездействия от страна на Администратора или негови отделни служители.

3. Администраторът не отговаря за съвместимостта на Платформата, респ. уебсайта на Платформата. с техническите устройства на Ползвателите.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.06.2020 г.