Logo добави задача всички задачи

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА АСИСТМИ (АSSISTME)

РАЗДЕЛ 1. OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези Общи условия уреждат условията за ползване на онлайн платформа АсистМи (АssistMe) и на предлаганите чрез нея услуги. С регистрацията си в платформата всеки Ползвател приема настоящите Общи условия и се съгласява да ги спазва.

1.1. Определения

За целите на настоящите Общи условия използваните в тях наименования с главна буква имат следните значения:


 1. „Платформа” – платформата АсистМи ("AssistMe"), администрирана и поддържана от „АсистМи” ООД, достъпна на адрес: https://www.AssistMe.bg и като мобилно приложение;
 2. „АсистМи” – дружеството „АсистМи” ООД, ЕИК 205241361, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, р-н Централен, бул. „Мария Луиза” № 6, вх. А, ет. 4, ап. 9-10;
 3. „Клиент” – физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което въз основа на валидна и активна регистрация има правото да заявява и поръчва изпълнението на Задачи от Асистентите с посредничеството на Платформата;
 4. „Асистент” – навършило 18-годишна възраст физическо лице или юридическо лице, което въз основа на валидна и активна регистрация сключва договор за търговско посредничество с АсистМи и сделки с Клиенти;
 5. „Ползвател” – общо наименование за регистрирани Клиенти и Асистенти, които използват Услугите, предлагани от Платформата;
 6. „Задача” – заявка/поръчка за конкретна услуга срещу възнаграждение, публикувана от Клиента в Платформата;
 7. „Сделка” – договор, сключен между Клиента и Асистента чрез търговското посредничество на АсистМи;
 8. „Цена” – цената за извършената работа, уговорена между Клиента и Асистента;
 9. „Комисионна” – дължимото на АсистМи възнаграждение за извършеното търговско посредничество по сключване на Сделката, което се удържа от внесената от Клиента Цена;
 10. „Допълнителни такси” – възнаграждения, вкл. абонаменти такси, дължими на АсистМи от Асистенти за заявени от тях допълнителни услуги, предлагани от Платформата;

1.2. Цели и начин на функциониране на Платформата

1.2.1. АсистМе, посредством своята Платформа, действа като търговски онлайн посредник за сключването на Сделки за изпълнението на конкретни Задачи между Клиентите и Асистентите. Платформата подпомага, улеснява и предоставя на всички Клиенти и Асистенти, които разполагат с активен статус на регистрирани Ползватели, възможност да общуват помежду си като публикуват и приемат Задачи, уточняват детайли по конкретната Задача, уговарят и извършват плащане на съответната Цена и др.

1.2.2. Ползването на Платформата е възмездно и се извършва срещу заплащане на Комисионна. Всяко одобрение от страна на Клиента на желаещ да изпълни конкретна Задача Асистент ще бъде считано за успешно извършено посредничество по сключване на Сделка между Клиента и Асистента, за която се дължи съответна Комисионна. Комисионната се удържа от Цената, платена от Клиента за всяка една успешно сключена и изпълнена Сделка.

1.2.3. Платформата може да предлага допълнителни услуги за Асистенти срещу заплащането на Допълнителни такси. Асистентите могат да получат информация относно видовете допълнителни услуги и дължимите за тях Допълнителни такси в Платформата. АсистМи има право да променя, съответно да актуализира списъка с допълнителните услуги и съответните Допълнителни такси, като измененията влизат в сила на датата на публикуването им в Платформата. Таксите се удържат от Цената и са за сметка на Асистента.

РАЗДЕЛ 2. РЕГИСТРАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА

2.1. За да използва Платформата, всеки Ползвател следва да бъде регистриран в нея. Регистрацията е безплатна и доброволна и се извършва посредством попълването на полетата на регистрационната форма на началната страница на Платформата.

2.2. При регистрацията си Ползвателят е длъжен да въведе актуални и точни данни. Ползвателят е длъжен да посочи валиден адрес на електронна поща, който служи за потвърждение на регистрацията от страна на АсистМи и за активиране на потребителския профил на Ползвателя.

2.3. След завършването на регистрацията за Ползвателя се създава потребителски профил, който е достъпен по всяко време след неговото активиране и позволява на Ползвателя да използва функциите на Платформата.

2.4. Ползвателят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура, разписка и/или други данъчно-счетоводни документи в съответствие с действащото българско законодателство.

2.5. Ползвателят е длъжен да актуализира своите данни своевременно при настъпила промяна в тях. Промяната на данните не засяга Задачи в процес на изпълнение, които вече са потвърдени в Платформата и които ще бъдат изпълнени съгласно данните, валидни към датата на потвърждаване на Задачата, освен ако тези промени са съществени и засягат пряко изпълнението на Задачата.

2.6. Ползвателят няма право да предоставя достъп до своя потребителски профил на трети лица. Ползвателят е длъжен да пази поверителността на паролата за достъп, генерирана от Платформата. В случай че Ползвателят узнае, че трето лице е получило достъп до неговия профил, Ползвателят е длъжен незабавно да уведоми за това АсистМи. Всички изявления и поръчки, направени от което и да е лице посредством профила на Ползвателя, ще се считат за направени от Ползвателя.

2.7. Ползвателят е длъжен да се грижи за интернет свързаността, захранването с електричество, конфигурацията и експлоатационните качества на своето крайно устройство и за актуализирането на необходимия софтуер. Услугите на АсистМи не включват предоставяне на интернет свързаност и крайно устройство.

2.8. Ползвателят няма право да използва Платформата по какъвто и да е начин, който може да причини вреди на Платформата или да затрудни, да заблуди или да наруши правата на останалите Ползватели на Платформата.

РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ

3.1. Публикуване на Задача

3.1.1. За да публикува конкретна Задача, Клиентът следва да попълни стандартен формуляр, наличен за тази цел в Платформата. Задължение на Клиента е да избере съответната категория услуги, които желае да получи, да постави заглавие на Задачата, да посочи параметрите на конкретната Задача в детайли по вид, обем, количества, срокове за изпълнение и други характеристики, както и да определи Цена. Клиентът активира Задачата, която се визуализира на Уебсайта, чрез основни компоненти: категория/предмет, цена и местоположение.

3.1.2. Клиентът е длъжен да прегледа информацията в Задачата, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът има право да отмени, допълни или промени публикувана Задача преди приемането й от Асистент. Клиентът е длъжен да одобри избрания от него Асистент за изпълнение на поставената Задача. След одобрението Клиентът не може да променя параметрите на Задачата без изричното съгласие на Асистента.

3.2. Цена. Условия за плащане

3.2.1. Цената на всяка една Задача е сумата, която Клиентът е готов да заплати на Асистента за извършената от него работа при изпълнението на Задачата. Цената, посочена от Клиента, не включва такси и/или разноски, и/или разходи (в т.ч. за заплащане на услуги към трети лица/подизпълнители, за закупуване на стоки, консумативи, материали и др.), свързани с изпълнението на конкретната Задача. Заплащането на тези такси и/или разноски, и/или разходи се извършва по начин, уговорен между Клиента и Асистента, без участието на Платформата!

3.2.2. Цената се заплаща от Клиента на АсистМи в пълен размер в срок до 24 часа, считано от датата на одобрение от Клиента на Асистент, желаещ да изпълни Задачата. Клиентът за разполага със следните методи за плащане:


 1. Плащане с карта чрез БОРИКА – плащането ще бъде прието като извършено след потвърждение от системата на Борика за получената сума.
 2. Плащане чрез E-pay – при избор на тази опция Клиентът ще бъде пренасочен към системата на E-pay, където ще може да извърши необходимата транзакция. Плащането ще бъде прието като извършено след потвърждение от системата на E-pay за получената сума;
 3. Плащане в брой директно на Асистента.

3.2.3. Всички банкови такси и разноски по извършваните от Клиента плащания са за негова сметка.

3.2.4. Клиентът може да избере като опция да заплати Цената в брой след завършване на Задачата, в който случай плащането ще се счита за потвърждение от Клиента на успешното изпълнение на Задачата по смисъла на тези Общи условия.

3.3. Право на отказ

3.3.1. Правото на отказ е приложимо само за Клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Клиентът има право да упражни правото си на отказ съгласно ЗЗП от сключена Сделка с Асистент, без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение или договорна неустойка. Правото на отказ се упражнява от Клиента при спазване на следните условия:


 1. Срокът, в който отказът следва да бъде направен, е 14 (четиринадесет) дни от датата на одобрението от Клиента на желаещ да изпълни Задачата Асистент;
 2. Преди изтичането на горепосочения срок Клиентът следва да уведоми АсистМи за решението си да се откаже от Задачата в писмен вид, като формулира изявление за отказ в писмен вид и изпрати това изявление за отказ по електронна поща на адрес: assistme.bg@gmail.com, като посочи изрично своето име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, както и банковата сметка и титуляр, по която АсистМи следва да възстанови платената цена;

3.3.2. АсистМи изпраща до Клиента потвърждение за получаването на отказа без неоснователно забавяне, по посочения от Клиента адрес на електронна поща или по друг начин на комуникация.

3.3.3. При изпълнение на горните условия АсистМи ще възстанови на Клиента платената цена срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на уведомлението за отказ от Сделката му с Асистента, по посочената от Клиента банкова сметка.

3.3.4. Ограничения на правото на отказ

На основание чл. 57 във вр. с чл. 47, ал. 1, т. 11 от Закона за защита на потребителите, Клиентът няма право на отказ за следните видове Сделки, уговорени с Асистентите:


 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Асистента;
 2. за доставка на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Асистента и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. при които Клиентът изрично е поискал от Асистента да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Асистентът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 4. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако Сделката предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 5. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

3.4. Потвърждаване на изпълнението

3.4.1. Клиентът е длъжен да потвърди или да възрази срещу успешното изпълнение на Задачата от страна на Асистента. За целта Клиентът получава в потребителския си профил в Платформата и/или по имейл съобщение от АсистМи, че Асистентът е изпълнил неговата Задача. За да потвърди или възрази срещу успешното изпълнение на Задачата, Клиентът следва да кликне върху съответния бутон, предвиден за тази цел в Платформата. Потвърждаването на успешното изпълнение на Задачата от Клиента е достатъчно основание за изплащане на съответното възнаграждение на Асистента.

3.4.2. В случай че Клиентът възрази срещу успешното изпълнение от Асистента на поставената Задача, АсистМи има право да се свърже с Клиента, за да получи конкретна информация относно неговите съображения, довели до възражението.

3.4.3. В случай че Клиентът не възрази срещу успешното изпълнение на Задачата в срок до 48 часа, считано от момента на получаването на съобщението по т. 3.4.1, или ако в случай на възражение Клиентът не предостави информация на АсистМи по т. 3.4.2 в срок до 7 (седем) календарни дни след искането за това, Задачата ще се счита за успешно изпълнена от Асистента и потвърдена от Клиента.

3.5. Прекратяване на регистрацията на Клиента

3.5.1. Регистрацията може да бъде прекратена и потребителският профил може да бъде изтрит по инициатива на Клиента по всяко време, след като всички сключени от Клиента Сделки бъдат изпълнени.

3.5.2. АсистМи си запазва правото да прекрати едностранно и без предизвестие регистрацията на Клиента и да изтрие потребителския профил в случай, че Клиентът наруши настоящите Общи условия или извърши каквито и да е незаконосъобразни или увреждащи действия в Платформата, както и при систематичен отказ на Клиента от публикувани от него и приети от Асистентите Задачи.

3.5.3. АсистМи не дължи обезщетение на Клиента при прекратяване на регистрацията на Клиента. АсистМи има право да откаже повторна регистрация на всеки Клиент, първоначалната регистрация на когото е била прекратена поради нарушаване на тези Общи условия и/или поради нарушаване на приложимото законодателство.

РАЗДЕЛ 4. УСЛУГИ ЗА АСИСТЕНТИ

4.1. Договор за посредничество

4.1.1. С регистрацията в Платформата ще се счита, че Асистентът е сключил договор за търговско посредничество с АсистМе с предмет посредничество при сключване на Сделки с Клиенти.

4.1.2. В отношенията си с АсистМи Асистентът ще се идентифицира с въвеждането на своите потребителско име и парола, даващи му достъп до Потребителския профил. На основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Асистентът се съгласява изрично, че в отношенията му с АсистМи Асистентът ще признава стойността на въвеждането на потребителско име и парола като електронен подпис, установяващ самоличността на Асистента, и съответно като саморъчен подпис на Асистента, определящ го като автор на електронните документи, изпращани от неговото Потребителско пространство до АсистМи.

4.1.3. Обменът на документи между Асистента и АсистМи ще бъде обичайно в електронен вид и ще се осъществява посредством профила на Асистента в Платформата. За избягване на всякакво съмнение, всеки електронен документ, изпратен от АсистМи на Асистента чрез профила му в Платформата и/или по имейл ще се счита за валидно получен от Асистента в момента на постъпването му в Платформата или изпращането на имейла, без да е необходимо изрично потвърждение за получаване от страна на Асистента.

4.1.4. Търговското посредничество, предоставяно чрез Платформата, е безсрочно и се прекратява с прекратяването на регистрацията на Асистента, след като всички сключени Сделки бъдат изпълнени.

4.2. Приемане на Задача

4.2.1. Асистентът, въз основа на валидна и активна регистрация, получава пълен достъп до съдържанието на обявените Задачи и правото да ги приема.

4.2.2. При заявяване на интерес относно конкретна Задача, Асистентът приема Задачата и се отбелязва/активира като потенциален неин изпълнител, в очакване на одобрение от страна на Клиента. Изпълнението на Задачата ще се активира единствено при изрично одобрение на Асистента от страна на Клиента. Платформата осигурява възможност за онлайн чат между Асистента и Клиента за уточняване на допълнителни детайли и разходи във връзка с изпълнението на Задачата.

4.3. Възнаграждение на Асистента. Комисионна на АсистМи.

4.3.1. За всяка успешно реализирана Сделка с посредничеството на Платформата Асистентът дължи на АсистМи Комисионна, която се изчислява като процент върху платената от Клиента Цена за Сделката. Информацията за актуалните процентни нива на Комисионната е налична в Платформата. Приемането на Задача от Асистента ще се тълкува като потвърждение, че Асистентът се е запознал с тези процентни нива и че е съгласен с размера на дължимата Комисионна.

4.3.2. В случай че Асистентът се е абонирал за допълнителни услуги, предоставяни чрез Платформата, Асистентът дължи заплащане на Допълнителни такси съгласно ценовата листа, публикувана в Платформата.

4.3.3. Заплащането на Комисионната и на дължимите Допълнителни такси се извършва посредством удържането им от размера на платената от Клиента Цена. За извършеното плащане АсистМи издава на Асистента съответна фактура.

4.3.4. Дължимото на Асистента възнаграждение се формира като разлика между платената от Клиента Цена и направените от АсистМи удръжки за Комисионна и Допълнителни такси с включен ДДС. Възнаграждението се изчислява от АсистМи в края на всеки 30 (тридесет)-дневен период в изготвена от АсистМи справка, в която се включват всички успешно изпълнени от Асистента и потвърдени от съответните Клиенти Задачи за периода. В случай че към момента на издаване на справката изпълнението на дадена Задача не е потвърдено от Клиента, възнаграждението за нея се включва в справката за следващ период, през който е получено съответното потвърждение.

4.3.5. Плащането на дължимото на Асистента възнаграждение съгласно изготвената от АсистМи справка се извършва от АсистМи веднъж месечно, в срок до 3 (три) работни дни след датата на генериране на справката.

4.3.6. Всички плащания от АсистМи към Асистента се извършват по банков път, чрез Е-pay по сметката на Асистента. В случай че Асистентът желае сумите да му бъдат превеждани по банкова сметка извън E-pay, съответните банкови такси и евентуални други разноски ще бъдат за сметка на Асистента и ще бъдат удържани от дължимото му възнаграждение.

4.3.7. Асистентът може във всеки един момент да се информира чрез профила си в Платформата за баланса по своята сметка. В случай, че Асистентът желае да получи справка за изчисляване на неговото възнаграждение и съответно заплащане на това възнаграждение с периодичност, по-кратка от 30 (тридесет) дни, Асистентът дължи на АсистМи Допълнителна такса съгласно ценовата листа, публикувана в Платформата.

4.3.8. В случай, че при изпълнение на дадена Сделка Асистентът получи плащане в брой директно от Клиента, Асистентът е длъжен незабавно да уведоми АсистМи за това и да заплати съответната Комисионна на АсистМи. Плащането се извършва въз основа на издадена от АсистМи фактура, по посочената във фактурата банкова сметка. АсистМи има право да прихване вземанията си, ведно с начислена лихва за забава, от размера на което и да е от настоящите или бъдещи плащания към Асистента за други изпълнени Задачи.

4.3.9. Асистентите отговарят изцяло за своевременното деклариране и заплащане на данъци и осигуровки за полученото от тях възнаграждение, респ. за спазването на всички разпоредби на данъчно-осигурителното законодателство. АсистМи не е длъжно да следи и извършва проверки за спазването от Асистентите на техните данъчно-осигурителни задължения.

4.4. Прекратяване на регистрацията на Асистента.

4.4.1. Регистрацията на Асистента може да бъде прекратена и потребителският профил може да бъде изтрит по инициатива на Асистента по всяко време, след изпълнение на сключените от него Сделки и заплащане на всички дължими суми към АсистМи.

4.4.2. АсистМи си запазва правото да прекрати едностранно и без предизвестие регистрацията на Асистента и да изтрие потребителския му профил в случай, че Асистентът наруши настоящите Общи условия или извърши каквито и да е незаконосъобразни или увреждащи действия в Платформата. Регистрацията може да бъде прекратена от АсистМи и когато: (а) Асистентът чрез свои действия или бездействие възпрепятства неоснователно изпълнението на сключените от него Сделки; (б) Асистентът вреди на работата на АсистМи и/или на неговото добро име и имидж; (в) при нисък рейтинг на профила на Асистента и/или систематични отрицателни мнения, отзиви и оценки от страна на Клиенти относно работата на Асистента.

4.4.3. Прекратяването на регистрацията води до автоматично прекратяване на сключения договор за посредничество с конкретния Асистент. АсистМи не дължи обезщетение на Асистента при прекратяването на регистрацията му в Платформата.

4.4.4. АсистМи има право да откаже повторна регистрация на всеки Асистент, първоначалната регистрация на когото е била прекратена поради нарушаване на тези Общи условия и/или на приложимото законодателство или поради наличие на някое от основанията по-горе.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. АсистМи е единствен и изключителен притежател на всички права на интелектуална собственост върху Платформата, прилежащия домейн/ уебсайт с адрес: https://www.AssistMe.bg/, мобилните приложения АssistMe, специфичните допълнителни професионални (PRO Apps), включително, но не само, техния дизайн, търговски марки, инструменти, кодове, HTML, файлове, документация, инструкции, текстове, данни, звуци, снимки, аудиовизуални произведения, графика, лога, имена, икони на бутони, изображения, концепции, технология, организация, теми и всички други материали (по-долу „Защитено съдържание”), които могат да бъдат предмет на права върху интелектуална собственост съгласно приложимото законодателство.

5.2. Всички елементи от Защитеното съдържание са обект на авторско право и интелектуална собственост и са закриляни по силата на приложимото законодателство. Ползвателите има правото да използват Платформата, уебсайта на Платформата и тяхното съдържание единствено за тяхна лична употреба. Ползвателите нямат право да възпроизвеждат, разпространяват, показват, изпълняват, предоставят на трети лица, променят, съхраняват за последваща употреба или използват по какъвто и да е начин Защитеното съдържание без предварително писмено съгласие на АсистМи.

5.3. Без предварителното писмено съгласие на АсистМи Ползвателите нямат право да съхраняват страници или части от страници и/или да правят моментни снимки на Платформата, уебсайта на Платформата или на техни елементи, независимо от формата, в която се извършва това съхраняване. Предоставената възможност на Ползвателите да ползват Платформата не представлява разрешение или лицензия за ползване на търговските марки, лога, символи и друго Защитено съдържание, поместени в нея.

5.4. В случай, че Ползватели на Платформата разположат или изпратят свое собствено съдържание в Платформата, същите се съгласяват и предоставят на АсистМи правото да използва по своя преценка това съдържание и всички графични изображения, свързани с него.

РАЗДЕЛ 6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. АсистМи не носи отговорност за: верността и актуалността на данните, публикувани от Ползвателите в техните регистрационни формуляри; съдържанието и предмета на Задачите и уговорените Цени и условия за тяхното изпълнение; професионалната квалификация на Асистентите и за платежоспособността на Клиентите; спорове между Клиентите и Асистентите относно цени, качество, количество на изпълненото, както и по отношение на гаранционни условия, дефекти, недостатъци, вкл. скрити такива; наложени на Ползватели парични глоби и санкции или присъдени парични обезщетения за вреди във връзка с нарушения на българското законодателство.

6.2. АсистМи не е длъжно да контролира начина, по който ползвателите използват Платформата, и не носи отговорност за тяхното поведение или отношенията им с други Ползватели. АсистМи не носи отговорност в случай на обидни, нецензурни, неприлични, дискриминационни съобщения, публикувани или разпространявани от Ползватели посредством Платформата. При все това, при констатиране на такива съобщения АсистМи може да ги изтрие и да забрани достъпа до Платформата на съответния Ползвател.

6.3. АсистМи може да поставя на страниците на Платформата линкове и рекламни банери към уебсайтове на своите партньори, търговци, рекламодатели и други трети лица. Тези уебсайтове се намират извън контрола на АсистМи, поради което АсистМи не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на такива уебсайтове.

6.4. АсистМи не гарантира непрекъснатост на функционирането на Платформата. АсистМи има право да извършва по своя преценка профилактика и техническа поддръжка на всички елементи от Платформата като преустановява достъпа на Ползвателите до Платформата без предупреждение за необходимото за целта време.

РАЗДЕЛ 7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. АсистМи има качество на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Информация относно обработването на лични данни от АсистМи и правата на субектите на данни е налична в съответните политики, публикувани в Платформата.

7.2. АсистМи има правото да изпраща съобщения и уведомления до Ползвателите на адресите, посочени в техните регистрационни формуляри. Отправените по този начин съобщения и уведомления ще се считат за получени с постъпването им в електронната поща на Ползвателя, съответно с доставката им по куриер, без да е необходимо изрично потвърждение за това.

7.3. Настоящите Общи условия се подчиняват на разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, възникнали между АсистМи и Ползвателите, ще бъдат отнасяни за решаване до компетентния български съд.

7.4. АсистМи си запазва правото да актуализира и променя периодично настоящите Общи условия. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им в Платформата.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 19.07.2021г.